• Program: Luni - Vineri 9.00 - 18.00
Str. Dobrogei 1 Bucuresti, Romania

Etichetă: cta

2 posts

When planning a replacement for HVAC equipment, you have three strategies available to ensure that the new equipment works as efficiently as possible.

By the time when most commercial building owners decide to upgrade their HVAC systems, cooling equipment, and boilers, existing equipment has been in operation for over 20 years. From a technological point of view in two decades, a lot of changes when it comes to high-efficiency systems, based on modern technology of building automation. That is why it is good for building owners to know a few strategies that will allow them to optimize HVAC equipment throughout their lifetime.

Most states have adopted an Energy Code – either the International Energy Conservation Code (IECC) or ASHRAE 90.1 – which stipulates the obligation to implement energy monitoring and conservation strategies for HVAC installations.

Low-cost and high-impact control measures needed to optimize HVAC equipment include:

  1. Optimize the on-off cycles of HVAC equipment

The objective is to save energy by creating start-stop cycles of the air conditioning equipment for the periods when the spaces in the building are not used (for example office spaces during the night). Since it is not at all easy to determine the right time to change the setpoints (reference temperature) of the equipment, and often there is no guarantee how hot or cold it will be in each space during that period, it is indicated that starting and optimum shutdown should be calculated for CTAs (Air Treatment Plants) and be automatically controlled by controllers (DDC).

This calculation is based on the difference between indoor and outdoor air temperatures. Sophisticated building automation systems, such as BMS, can “learn” the thermal need of a building to provide even more accurate programming for resetting temperature setpoints while maintaining optimal temperatures during the occupancy period.

  1. Reset the water temperature (cold/hot)

By changing the set point of chilled water, or the temperature value of hot water from boilers, a building will save a few percents of total energy consumption. The higher the supply of fresh air from the CTA, the higher the demand in the building for cooling or heating. If all the volts are partially closed, there is the possibility to change the set point of the chiller or boiler installation, respectively to make the temperature higher or lower, in the sense of saving energy.

If the temperature change is significant, the boiler or chiller will consume less but may require a significant increase in the consumption of the recycling pump to maintain the indoor climatic parameters. In general, chillers and boilers are the largest energy consumers in a commercial building. Ask the designer to evaluate the amount of energy the boiler consumes at different hot water supply temperatures, about the energy consumption for the pumps.

  1. Change the temperature and pressure setpoints

Modern CTAs with variable volume via DDC controllers are often required for both air temperature and pressure change. Changing the pressure, but also the temperature can be done by detecting how “open” the valves are, translating directly into how much cooling/pressure a particular season requires. The purpose of the pressure change is to reduce the fan speed in the CTA, while changing the temperature reduces the demand from chillers or boilers, to save energy.

When the valves are more than 65% open, significant changes in pressure and temperature will occur. Determine which system consumes the most energy and which modification ensures the largest savings, so that the controllers can handle the two changes properly.

As the energy requirements are updated every few years, it is advisable to ask the design engineers to consider how the latest energy code requirements can improve the efficiency of HVAC equipment. Many design engineers use an ROI calculated for less than five years, while HVAC infrastructure providers are confident they will work for 20 years.

* * *

Când planificați o înlocuire a echipamentului HVAC aveți la dispoziție trei strategii pentru a vă asigura că noul echipament funcționează cât mai eficient.

 Până la momentul în care majoritatea proprietarilor clădirilor comerciale decid să modernizeze sistemele HVAC, echipamente de răcire și boilerele, echipamentul existent este în funcțiune de obicei de peste 20 de ani. Din punct de vedere tehnologic în două decenii se schimbă multe când vine vorba de sisteme de eficiență ridicată, bazate pe o tehnologie modernă de automatizare a clădirilor. De aceea este bine ca proprietarii de clădiri să cunoască câteva strategii care să le permită optimizarea echipamentelor HVAC pe toată durata lor de funcționare.

Majoritatea statelor au adoptat un Cod Energetic – fie Codul internațional de conservare a energiei (IECC), fie ASHRAE 90.1 – care prevede obligativitatea implementării unor strategii de monitorizare și de conservare a energiei în cazul instalațiilor HVAC.

Măsurile de control cu costuri reduse și impact ridicat, necesare pentru optimizarea echipamentelor HVAC includ:

  1. Optimizarea prin controlere a ciclurilor de pornire-oprire a echipamentelor HVAC

Obiectivul este acela de a economisi energie prin crearea unor cicluri start-stop ale echipamentelor de climatizare pentru perioadele când spațiile din clădire nu sunt folosite (de exemplu: spațiile de birouri în timpul nopții). Deoarece nu este deloc ușor să determini momentul potrivit pentru a schimba set point-urile (temperatura de referință) echipamentelor, și de multe ori nu există garanția cât de cald sau rece va fi în fiecare spațiu în perioada respectivă, este indicat ca pornirea și o oprirea optimă să fie calculate pentru CTA-uri (Centralele de Tratare Aer) și să fie controlate automat de controlere (DDC).

Acest calcul are la bază diferența dintre temperatura aerului din interior și cea din exterior. Sistemele sofisticate de automatizare a clădirilor, tip BMS , pot „învăța” care este nevoia termică a unei clădiri pentru a oferi o programare și mai exactă pentru resetarea set point-urilor de temperatură, menținând temperaturile optime în timpul perioadei de ocupare.

  1. Resetarea temperaturii apei (rece/caldă)

Prin modificarea set point-ului apei răcite din chillere, sau a valorii de temperatură a apei calde din cazane, o clădire este capabilă să economisească câteva procente din totalul consumului de energie. Cu cât este mai ridicat gradul de aport de aer proaspăt din CTA, cu atât este mai mare cererea în clădire pentru răcire sau încălzire. Dacă toți voleții sunt parțial închiși, există posibilitatea de a modifica set point-ul instalației chillerului sau al centralei, respectiv a face temperatura mai mare sau mai mică, în sensul economisirii de energie.

Dacă modificarea temperaturii este semnificativă, centrala termică sau chillerul vor consuma mai puțin, dar poate necesita o creștere semnificativă a consumului pompei de reciculare pentru a menține parametrii climatici interiori. În general, chillerele și cazanele sunt cei mai mari consumatori de energie dintr-o clădire comercială. Solicitați-i proiectantului să evalueze cantitatea de energie pe care o consumă cazanul la diferite temperaturi de alimentare cu apă caldă, în raport cu consumul de energie pentru pompe.

  1. Modificarea temperaturii și a presiunii

CTA-urile moderne cu volum variabil prin controlere DDC, sunt adesea solicitate atât pentru modificarea temperaturii aerului, cât și pentru modificarea presiunii. Modificarea presiunii, dar și a temperaturii pot fi realizate detectând cât de „deschise” suntclapetele, traducându-se direct în câtă răcire/presiune cere o anumităzonă. Obiectivul modificării presiunii este acela de a reduce viteza ventilatorului în CTA, în timp ce modificarea temperaturii reduce cererea de la chillere sau de la cazane, pentru a economisi energie.

Atunci când clapetele sunt mai mult de 65% deschise, se vor produce modificări semnificative de presiuneși de temperatură. Determinați ce sistem consumă cea mai mare cantitate de energie și care modificare asigură cele mai mari economii, astfel încât controlerele să poată gestiona cele două modificări în mod corespunzător.

Întrucât prescripțiile energetice sunt actualizate la fiecare câțiva ani, este bine să rugați inginerii proiectanți să ia în considerare modul în care cele mai noi cerințe din codurile energetice pot îmbunătăți eficiența echipamentelor HVAC. Mulți ingineri proiectanți folosesc un ROI calculat pe o perioadă mai mică de cinci ani, în timp ce furnizorii de infrastructură HVAC sunt siguri că vor funcționa timp de 20 de ani.

* * *

ro_RORomână
en_USEnglish ro_RORomână