• Business hours: Monday - Friday 9:00 - 18:00
1 Dobrogei Str. Bucharest, Romania

Tag: smart cities

3 posts

While building management using BMS has mainly used HVAC equipment automation, over the years, lighting control, access control, intelligence counting, meeting room reservation, interactive signage, and so on have been included. As information technology evolved as processing speed, connectivity, and transfer speeds, it also impressed itself in the BMS area so that building design was highly focused around the connectivity of building equipment and the interaction between them and the occupants of the building.

Since 2012, it has become more and more intentional to turn BMS into a hub that can integrate new equipment and functions to provide the flexibility to upgrade the building, while there is only a closed and dedicated approach to serving a single equipment manufacturer and a single type of communication protocol originally planned for the design of the building.

Now, among other things, the importance of monitoring energy, green building, standards, compliance with legislation, and the many changes in space occupation habits from the Millennial generation have been integrated into the BMS.

The increasing importance of energy efficiency, not least due to regulations, the demand for green buildings and the role of energy, BMS systems increasingly connect with different systems, including Energy Management, and make use of more and more of analyzing data using Artificial Intelligence.

BMS has become the center of integrating connectivity with other systems in the building, including the least obvious.

BMS is the center of the informational integration for air conditioning, lighting, energy, elevators, security, hospitality, maintenance, parking, and more is the intent to integrate BMSs at the smart city level.

Coming from a closed-end proprietary status, followed by slow technology, such as OPC (Open Protocol Connectivity), while moving alongside developments in IT technology as well as developments in building technology, we can now talk about a major transformation in building management at different levels: new technologies, housing market disturbances, changes in customer expectations, new business models.

The Building Management System (BMS) market was estimated at USD 6.65 billion (industrial, commercial and residential users) in 2016 and is expected to reach USD 19.25 billion by 2023 at a CAGR of 16, 71% between 2017 and 2023. (Source: Research and Markets)

Factors leading the Building Management System to be the integrated connectivity center for building management

The emergence of IP more than a decade ago and, more recently, the growth of IoT (and cloud, data analysis, and other open platform technology) has had and will continue to have a tremendous impact on developments in building management and BMS.

With the evolution of IoT, artificial and cognitive intelligence, informational analysis, building management aspect continues to evolve, and BMS is increasingly important in the building’s image, beyond the BMS’s traditional field and in connecting it to several other systems, and areas related to the building.

The growing integration of IoT with building automation systems is driving the growth of the BMS based on software.

Taking into account the changing expectations of building owners (the EU Energy Performance and Buildings Directive) and the increasing emphasis on ecology with more attention to certification, LEED, BREEAM, building management specialists are being pushed to this integrated approach, whereby BMS has become the center of integrating connectivity with other systems in all possible areas of the building (such as lighting, energy, elevators, air conditioning, security).

Intelligent technologies and hyper-connectivity: the intelligence distribution and the central role of BMS

To gain a complete view and increase of automation efficiency, making decision autonomously, it’s important to collect information and analyze it using artificial intelligence with BMS as the center and using IoT support.

Concluding, while there is decentralization, as is typical in IoT, at the same time there is a centralization by integrating BMS – the center of connectivity and decision making of intelligent buildings. Given the above, we can say that more than one building-related area is covered by a single building management decision-making center, the next-generation BMS.

* * *

About EnergyPal

The founder of the EnergyPal brand, dipl.ing. Lucian Anghel, has a vast experience in operating and maintaining buildings over 3,000,000 sqm in Romania. The experience gained over 15 years of facility management has led to launching EnergyPal, an energy efficiency concept, whereby customers benefit from the most cost-effective solutions for building operation costs. The EnergyPal team is staffed with over 8 years of experience in facility management and technical assistance. The staff is specialized in the fields of: smart metering, HVAC (heating and air conditioning), automation, insulation, lighting, preventative and predictive maintenance. The solutions and technologies used have the effect of reducing the operating costs of the beneficiaries, which allows for the financing of the savings made. Learn more about us on: www.energypal.ro

În timp ce managementul clădirilor prin sistemele BMS a utilizat în principal automatizarea  echipamentelor din domeniul HVAC, de-a lungul anilor au început să includă controlul iluminării, controlul accesului, contorizarea inteligență, rezervarea de spații de ședința, signalistica interactivă și așa mai departe. Pe măsură ce tehnologia informației a evoluat că viteză de procesare, conectivitate și viteze de transfer, acesta și-a pus amprenta și în zona BMS, astfel încât proiectarea clădirilor s-a axat foarte mult în jurul conectivității echipamentelor clădirilor și a interacțiunii dintre ele și ocupanții clădirii.

Începând cu 2012 a devenit din ce în ce mai pregnantă intenția de transformă sistemul BMS  într-un hub care să poată integra echipamente și funcțiuni noi care să ofere flexibilitatea upgradarii clădirii, în timp ce înainte există doar o abordare închisă și strict menită să servească funcțiunilor unui singur producător de echipamente și a unui singur tip de protocol de comunicare, care au fost prevăzute inițial la proiectarea clădirii.

Acum, printre altele, importanța monitorizării energiei, a clădirii verzi, a standardelor, a conformării cu legislația și a numeroaselor schimbări de obiceiuri de ocupare a spațiului venite din partea generației Millennial,  au fost integrate în BMS.

Importanța tot mai mare a eficientizării energetice, nu în ultimul rând din cauza reglementărilor, a cererii de clădiri ecologice și a rolului energiei, sistemele BMS se conectează din ce în ce mai mult cu diferite sisteme, inclusiv cu cele de Management Energetic și fac uz din ce în ce mai mult de analiză datelor utilizând Inteligență Artificială (Artificial Inteligence).

BMS a devenit centrul de integrare a conectivității cu alte sisteme din clădire, inclusiv cele mai puțîn evidente.

BMS-ul este centrul de integrare infomational pentru climatizare, iluminat, energie, ascensoare, securitate, ospitalitate vizitatori, mentenanță, parcare, și mai mult se dorește integrarea BMS-urilor la nivel de smart city.

Venind dintr-o situație de standarde de proprietare închise, urmate de tehnologii destul de lente, cum ar fi OPC (Open Protocol Connectivity), mergând în același timp cu evoluțiile la nivel de tehnologii  IT, precum și evoluții în tehnologiile de construcție a clădirilor, acum putem vorbi despre o transformare majoră în managementul clădirilor pe diferite nivele: noi tehnologii, perturbările de pe piața imobiliară, schimbările în așteptările clienților, modelele noi de afaceri.

Piața sistemului de management al clădirii (BMS) a fost evaluată la 6,65 miliarde USD USD (utilizatori industriali, comerciali și rezidenți) în 2016 și se așteaptă să ajungă la 19,25 miliarde USD până în 2023, la un CAGR de 16,71% între 2017 și 2023. (Sursă: Reasearch and Markets)

Factorii care conduc Sistemul de Management al clădirii pentru a fi centrul integrat de conectivitate în managementul clădirilor

Apariția IP acum mai mult de un deceniu în urmă și, mai recent, creșterea IoT (și a cloud-ului, analizele de date și celelalte realități ale tehnologiei platformelor deschise) a avut și va continuă să aibă un impact extraordinar asupra evoluțiilor din managementul clădirilor și BMS.

Odată cu evoluțiile din IoT, inteligența artificială și cognitivă, analizele informaționale, aspectul managementului clădirilor continuă să evolueze, iar BMS este din ce în ce mai important în imaginea clădirii, dincolo de domeniul tradițional al BMS și în conectarea să cu mai multe alte sisteme și zone legate de clădire.

Integrarea în creștere a IoT cu sistemele de automatizare a clădirilor determină creșterea pieței BMS bazată pe software.

Având în vedere așteptările în schimbare față de proprietarii de clădiri, (Directiva EU privind performanța energetică și construcția clădirilor) și accentul tot mai mare pe ecologie cu o mai mare atenție pentru realizarea de certificări, LEED, BREEAM, specialiștii în managementul clădirilor sunt împinși la această abordare integrată, prin care BMS a devenit centrul de integrare a conectivității cu alte sisteme în toate zonele posibile din cadrul clădirii (cum ar fi iluminatul, energia, ascensoarele, climatizarea, securitatea).

Tehnologii inteligente și hiper-conectivitate: distribuția inteligenței și rolul central al BMS

Pentru a obține o viziune completă și a creștere a eficintiei prin automatizăre, luarea deciziei în mod autonom, sunt importante colectarea de informații și analiză acestora folosind inteligența artificială având  BMS că centru și utilizând suportul IoT .

Concluzionând, în timp ce există o descentralizare, așa cum este tipic în IoT, în același timp există o centralizare prin integrarea  în BMS – centruL de conectivitate și decizional al cladiriilor inteligente. Având în vedere cele mai sus mentinate putem afirmă că din ce în că mai multe domenii care sunt legate de clădiri,  întră sub incidența unui singur centru decizional  al managementului clădirilor, BMS -ul de nouă generație.

* * *

Despre EnergyPal

Fondatorul brandului EnergyPal, dipl.ing. Lucian Anghel, are experiență în operarea și mentenanța clădirilor de peste 3.000.000 mp în România. Experiența acumulată în decursul a 15 ani de facility management a condus la realizarea conceptului EnergyPal de eficiență energetică, prin care clienții beneficiază de cele mai eficiente soluții de reducere a costurilor de operare a clădirilor. Echipa EnergyPal este constituită din personal cu experiență de peste 8 ani în facility management și asistență tehnică. Personalul este specializat în domeniile: smart metering, HVAC (instalații termice și de climatizare), automatizări, izolații, luminotehnică, mentenanță preventivă și predictivă. Soluțiile și tehnologiile folosite au ca rezultat reducerea costurilor de operare ale beneficiarilor, ceea ce permite finanțarea soluțiilor din economiile realizate. Aflați mai multe despre noi pe: www.energypal.ro.

Orașele consumă în prezent 80% din totalul energiei și generează 75% din totalul emisiilor de carbon planetare.
Se estimează că 70% din populația mondială va locui în 2050 în orașe.
Singură soluție viabilă la aceste aglomerări va fi să creăm orașe sustenabile.
Prin acest clip – World Business Council for Sustainable Development”s Urban Infrastructure Inițiative (UII) – evidențiază modalitățile creative prin care afacerile și orașele pot lucra împreună pentru un viitor sustenabil.

en_USEnglish
ro_RORomână en_USEnglish