• Program: Luni - Vineri 9.00 - 18.00
Str. Dobrogei 1 Bucuresti, Romania

Lună: septembrie 2019

2 posts

Author: Lucian Anghel, Founder and CEO, EnergyPal-TimePal Romania and FMS

Connecting a building to the Internet to manage from security to parking systems, from ventilation to heating, has become a reality based on digital technologies.

Most building owners understand that robust infrastructure supported by digital connectivity has an impact on tenant satisfaction. However, the next generation of smart buildings will require a well-designed IoT (Internet of Things) infrastructure.

Digital technology makes buildings smart

Building owners have long understood the impact of tenant retention and occupant satisfaction on providing quality digital facilities such as digital signage, hosting services, digital conference rooms, state-of-the-art video conferencing services, and demand for such of buildings is growing.

According to most experts, the next generation of buildings will use technologies that will rely on powerful computers, broadband Internet, wireless communications and integrated computer systems.

To effectively implement these technological facilities, it is necessary to connect IoT devices and sensors, and the cloud becomes essential. Thus, by adopting an IoT network, building owners can improve the efficiency in the exploitation process and increase the value of the building respectively.

New generation equipment, which enables wireless management and is connected through IoT and which helps building owners to monitor, integrate and reduce costs, becomes essential.

Focus on connecting smart buildings

Several connection solutions can be used to connect IoT devices to the cloud. Whether they are 4G / 5G Wi-Fi or mobile solutions, they offer different benefits, depending on the application or use case.

However, the biggest difference between cellular and Wi-Fi network options in smart buildings is that mobile-based networks can operate at a much wider range and at high data rates.

From the same IoT perspective, the intelligent space of buildings brings extraordinary opportunities and developments, among others, regarding the building management systems. A recent study shows that over 60% of facility managers claim that IoT will have a major impact on building and maintenance policies for buildings in the coming years.

Whether we are talking about office or hotel buildings, warehouses, industrial production areas, the impact of buildings, from an energy and environmental point of view, must be minimized. This is the case for public buildings and applies to residential complexes as well as to infrastructure projects.

Factors to increase IoT adoption in smart buildings

Given the demands of tenants and occupants, increasing pressure on building owners to invest in smart technologies that will allow the benefits of IoT-connected devices to reap the benefits.

In this regard, the need for building owners to adapt to the new IoT technology from various stages of construction increases as well as to take into account the need for IoT equipment. They need to consider aspects related to the maintenance and management of assets, efficiency, cost savings and, of course, the increasing expectations of the occupants of commercial buildings.

It also increases the need of the owners to access “real-time data”, to analyze the data obtained and to be able to interpret them automatically with the help of artificial intelligence (AI), to increase the productivity, efficiency and sustainability of the data. building. In this context, the importance of energy efficiency and energy management increases leading to the decision to have an integrated building management system (BMS).

The benefits of IoT in smart buildings

Of course, it doesn’t make sense to invest in IoT for smart buildings just to get automated buildings and to store information or lower costs, or because of pressure on building owners.

In addition to the benefits in terms of operations, maintenance, value of the building, the results of improved energy management, the building of intelligence becomes part of an ecosystem. Thus, beyond the facilities management services, by putting together data from several buildings, additional benefits may arise from new ways of using derived information, essential for the proper management of the smart city.

* * *

Autor: Lucian Anghel, Fondator și CEO, Timepal Romania și Facilities Management Services

Conectarea unei clădiri la Internet pentru a gestiona de la sistemul de securitate la parcare, de la ventilație, la încălzire, a devenit o realitate bazată pe tehnologiile digitale.

Cei mai mulți proprietari de clădiri înțeleg că o infrastructură robustă susținută de conectivitate digitală are impact asupra satisfacției chiriașilor. Cu toatea acestea, următoarea generație de clădiri inteligente va necesita o infrastructură de tip IoT (Internetul Lucrurilor) bine proiectată.

Tehnologia digitală face clădirile inteligente

Proprietarii de clădiri au înțelescât de mult are impact asupra retenției chiriașilor și a satisfacției ocupanților oferirea de facilități digitale de calitate, cum ar fi signalistica digitală, serviciile de hosting, săli de conferințe digitale, servicii de conferință video de ultimă generație, iar cererea pentru astfel de clădiri este în creștere.

Potrivit majorității experților, următoarea generație de clădiri va folosi tehnologii care se vor baza pe computere puternice, Internet în bandă largă, comunicații fără fir și sisteme informatice integrate.

Pentru a implementa în mod eficient aceste facilități tehnologice, este necesară conectarea dispozitivelor și senzorilor IoT , iar cloud-ul devine esențial. Astfel, prin adoptarea unei rețele IoT,  proprietarii de clădiri pot îmbunătăți eficiența în procesul de exploatare și respectiv crește valoarea clădirii.

Echipamentele de generație nouă, care permit managementul wireless și sunt conectate prin IoT și care ajută proprietarii de clădiri să monitorizeze, să integreze și să reducăcosturile, devin esențiale.

Focus pe conectarea clădirilor inteligente

Există mai multe soluții de conectare care pot fi utilizate pentru a conecta dispozitivele IoT între ele și pe toate acestea la cloud. Fie că sunt soluții Wi-Fi sau mobile 4G/5G, ele oferă beneficii diferite, pe baza aplicației sau a cazului de utilizare.

Cu toate acestea, cea mai mare diferență între opțiunile de rețea bazate pe celulare și Wi-Fi în clădirile inteligente este cărețelele bazate pe comunicatie mobilă  pot funcționa într-o gamă mult mai mare și cu viteze de date ridicate.

Din aceeași perspectivă IoT, spațiul inteligent al clădirilor aduce oportunități și evoluții extraordinare, printre altele, referitor la sistemele de gestionare a clădirilor. Un studiu recent arată că peste 60% dintre facilities manageri susțin că IoT va avea un impact major asupra politicilor de construcție și întreținere a clădirilor în următorii ani.

Fie că vorbim despre clădirile de birouri sau de hoteluri, depozite, spații de producție industrială, impactul clădirilor, din punct de vedere energetic și ecologic, trebuie minimizat. Acesta este situația și în cazul clădirilor publice și se aplică și complexelor rezidențiale, dar și proiectelor de infrastructură.

Factori de creștere a adopției IoT în clădirile inteligente

Având în vedere cerințele chiriașilor și ale ocupanților, crește presiunea asupra proprietarilor de clădiri să investească în tehnologii inteligente care să permită fructificarea beneficiilor aduse de dispozitivele conectate la IoT.

În acest sens crește nevoia ca proprietarii de clădiri să se adapteze la noua tehnologie IoT din diverse etape ale construcției și să aibă în vedere necesarul de echipamente IoT. Este important ca aceștia să ia în considerare aspecte legate de întreținerea și gestionarea activelor, eficiență, economiile de costuri și, desigur, așteptările din ce în ce mai mari ale ocupanților clădirilor comerciale.

De asemenea, crește și nevoia propietarilor de a accesa „date în timp real”, de a realiza o analiză a datelor obținute și a le putea interpreta automat cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), pentru a crește nivelul de productivitate, eficiență și sustenabilitate al clădirii. În acest context crește importanța eficienței energetice și a managementului energetic care conduce la decizia de a avea un sistem de management integrat al clădirii(BMS).

Beneficiile IoT în clădirile inteligente

Desigur, nu are sens invesiția în IoT pentru clădiri inteligente doar pentru a obține clădiri automatizate și de a stoca informații sau a scădea costurile și nici din cauza presiunii asupra proprietarilor de clădirii.

Pe lângă beneficiile în ceea ce privește operațiunile, întreținerea, valoarea clădirii, rezultatele unui management energetic îmbunătățit, clădirea inteligetă devine parte dintr-un ecosistem.

Astfel, dincolo de serviciile de gestionare a instalațiilor, prin punerea împreună a datelor din mai multe clădiri, pot apărea beneficii adiționale din moduri noi de folosire a informațiilor derivate, esențiale pentru buna gestionare a orașului inteligent.

* * *

 

ro_RORomână
en_USEnglish ro_RORomână